ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು
ಕಣದ ಆಕಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ

ಕಣದ ಆಕಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ

ಕಣದ ಆಕಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ

ಕಣದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಕಣದ ಆಕಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕದ ಮೂಲಕ ಆಕಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮೆಶ್ ಡೈಮಂಡ್ ಪೌಡರ್ನ ಕಣದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.

ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರದಿಂದ ಕಣದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು.